جمع آوری امضا برای توقف ورود جنایتکاران رژیم به کانادا

جمعی از ایرانیان از اینکه دولت چپ گرای جاستین ترودو کانادا را به محلی امن برای خوشگذرانی جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر کرده بشدت عصبانی هستند و به همین منظور پتیشینی تهیه کرده اند و از دولت کانادا خواسته اند

بیشتر بخوانید