شمسی خانوم نرو!

شمسی خانوم، بهجت خانوم، شاباجی خانم، نرو. جان هرکی رو دوست داری نرو. واسه خودت میگم. رفتنت هیچ نفع و ضرری برای من نداره. میخوای بری، برو بجهنم ولی فردا گریه و زاری راه نیاندازی که من نمیدانستم. هیچکس هم

بیشتر بخوانید