قرآن یا کتاب قصه برای بچه های کودکستان

بنظر من کتاب حسنی نگو یه دسته گل که با کره الاغ کدخدا حرف میزد بسیار منطقی تر از داستان های مزخرف قرآن است. حرف زدن با مورچه و رفتن یونس توی شکم نگهنگ و بیرون آمدن بچه شتر از شکم کوه و غیره و غیره .

معلوم میشود مردم بیسواد قرون و سالیان گذشته خیلی ساده بودند که این قصه ها را می شنیدند و باور میکردند اما الان هر بچه ای هم میداند که مورچه نه بلد است حرف بزند و نه امکان دارد امواج صوتی را داخل مغز مورچه کرد و او را متوجه منظورتان نمود.

بیشتر بخوانید