کلید درک همه «سیاستهای» غرب در این چند خط کاسپاروف نهفته است!

رهبران غرب نبرد بلد نیستند. آنها به قدری مشتاق هستند به «حرف زدن» باز گردند ـ تنها چیزی که بلدند – که فقط میخواهند نبرد هر چه زودتر تمام شود، تا شجاعت اوکراینی ها و سرخط خبرها، که مایه شرمندگی آنها هستند، ناپدید شوند…

بیشتر بخوانید