رقص و شادی فلسطینی ها در یازده سپتامبر

تصور کنید چند هزار نفر شهروند عادی امریکایی در ماجرای تروریستی یازده سپتامبر کشته شدند بعد این وحشی ها اینگونه شادی می کنند. حالا تصور کنید روزی اینها بقدرت برسند.

بیشتر بخوانید