این عکس شما را یاد چه میاندازد؟

این عکس امروز گرفته شده و اشرف غنی (رئیس جمهور افغانستان) را در جمع متحدانش نشان میدهد. موضوع رسمی جلسه تشکیل یک مرکز فرماندهی برای نیروهای مردمی علیه طالبان است. ولی میتوان حدس زد که اشرف غنی ـ که در

بیشتر بخوانید