اسماعیل وفا یغمائی: به دنبال جناب شتر و فواید نوشیدن شاش شتر درسنت پیامبر و امامان و بزرگان

کرونا وبه دنبال شتر و فواید نوشیدن شاش شتر درسنت پیامبر و امامان و بزرگان مکتبی که چهارده قرن است پیرو آن هستیم و چهلسال است نمایندگان خدا و رسول و امان این مکتب بر میهن و مردم ما حکومت میکنند. در قرن بیست و یکم خوردن شاش شتر و گاو و کوشفند و الاغ از زمره دستاوردهای این مکتب است

بیشتر بخوانید