شرق گرایی نادرست خامنه ای: کاش چاینیست بودیم، اکبر گنجی (۱۳ دقیقه)

رابطه وثیق با چین و روسیه، دو پیامد شرق گرایی خامنه ای است. این نوع چین گرایی گمان می کند که می تواند چین را جایگزین غرب ساخته و نه تنها با آمریکا هیچ ارتباطی نداشته باشد، بلکه به شعارهای دُن کیشوت وار خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه دهد.

بیشتر بخوانید