درخواست پسر ترامپ: تمام اسناد سری دولتی را از طبقه بندی خارج کن!

به این میگویند کالیبر بزرگ، آفرین! فکرش را بکنید چقدر زد و بندهای کثیف رو میشود. این یک خدمت تاریخی به جهان (و سیاست و تاریخ پژوهان) خواهد بود… DECLASSIFY EVERYTHING!!! We can’t let the bad actors get away with

بیشتر بخوانید