یا کاترین! دستم به دامنت

ماجرای کاترین شکدام یک واقعیت را برای بار هزارم ثابت می کند که اساسا جمهوری اسلامی یک نظام و تشکیلات و یک حکومت که در و پیکر دارد نیست. جمهوری اسلامی یک هیئت سینه زنی است. کاملا بی برنامه، کاملا زهوار دررفته و بی در و پیکر و درب و داغون.

بیشتر بخوانید