عده ای چنان از حمایت جمهوری اسلامی از طالبان تعجب کرده اند که انگار گاندی به جای خمینی رهبر انقلاب اوباش سالار ۵۷ بود!

حمایت جمهوری اسلامی از طالبان و القاعده موضوع جدیدی نیست. این حکومت خودش پدر معنوی تمام تروریست های جهان است و حمایتش از طالبان هم چیز جدیدی نیست. در این سالها جامعه مدنی افغانستان پیشرفت های خوبی در حوزه حقوق

بیشتر بخوانید