شمسی خانوم کرونا گرفته

شمسی خانوم هم توی خانه بساط آرایشگری راه انداخته بود. او کوتاه کردن مو و بند انداختن و ابرو درست کردن خانم ها را همینطوری بر اثر تجربه یادگرفته بود و کلاس ندیده بود. از انجا که شمسی خانم پروانه کار نداشت اما درعوض دستمزدش پایین بود و همین باعث ششده بود خیلی از خانم های محله مشتری او بودند. البته کار شمسی خانم هم بی دردسر نبود. بارها اتفاق افتاده بود که ملیحه خانم، زن صاحبخانه، داد و بیداد راه می انداخت که “این چه وضعیه؟ اینجا شده کاروانسرا، همینطور غریبه میاد و میره، فردا مردم برامون حرف درمیارن…”

بیشتر بخوانید