شهجا متولد شد

شورای همگرائی جنبش های ایرانیان تلاشی دیگر از سوی کنشگران ایران و مخالفین نظام اسلامی برای انسجام بخشیدن به تلاشهای ایرانیان مخالف رژیم و گروهها و احزاب مخالف است. آنها همه را به همکاری دعوت نموده اند. اگر این شورا

بیشتر بخوانید