وضع شهرهای خوزستان در اواخر دوره قاجار

خانه ها و کوچه های شوشتر هم مثل دزفول مخروبه بود. در شوشتر در امتداد رود بزرگ شهر جایگاههای ویژه مانند یک حمام دیده می شد. این جایگاهها در دل صخره های کوه کنده شده بود و از سقف سنگی هریک از آنها یک شکاف کوچک مانند آبشار آب فرو میریخت. در روزهای گرم تابستان بیشتر خانواده ها در این جایگاهها دوش میگرفتند و خودشان را خنک میکردند.

سطح کوچه  های شوشتر مانند دزفول کثیف و آلوده بود و بدتر و زننده تر و غیر بهداشتی انکه توالت خانه ها در بالای پشت بامها بود و کثافات از مجرای مخصوص به میان کوچه سرازیر میشد و بوی عفونت و کثافت فضا را میگرفت.

در دزفول هم وضع دستشویی ها همینگونه بود و مردم به آن بوی گند عادت کرده بودند.

بیشتر بخوانید