مجتهدی که پرونده ای را قایم کرده بود

حضرت آیه الله خزعلی میفرمودند : شخصی در بایگانی یک اداره کار می کرد. رئیس اداره پرونده ای را از او می خواهد ، هر چه می گردد پیدا نمی کند این کار تا چهل روز ادامه پیدا می کند

بیشتر بخوانید

مجتهدی که اساتید فیزیک، اشکالات شان را نزد او می بردند

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﺗﻦ از اﺳﺎ ﺗﯿﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ دانشگاه تهران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ شرفیاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺦ ﺑرایشان از ﻣﻌﺮﻓﺖ خداوند ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ آنها ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼ ﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از آنها برای اطمینان، از جناب شیخ

بیشتر بخوانید