شیخ فضل الله نوری هم ملت را “خس و خاشاک” (+ بی پدرهای ناپاک) نامیده بود!

منبع: کتاب جمعه شماره ۳۱- ۲۸ فروردین ماه ۱۳۵۹ نتیجه گیری منطقی: چون “نظام” حداقل علنی ملت را “بی پدرهای ناپاک” ننامیده پس امید به اصلاح است!“است” را به سیاق دکتر صادق زیبا کلام بخوانید.

بیشتر بخوانید

ماجرای میدان توپخانه

خلاصه آنکه مشروطه خواهان را در میدان قطعه قطعه کردند و نعش پاره پاره آنها را به درخت آویزان کردند. یکی از یاران شیخ فضل الله در میدان توپخانه به بالای منبر رفت و فریاد زد:

بیشتر بخوانید