مجتهدی که لیست خرید را به خدا میداد تا برود برایش تهیه کند

تا بحال نزدیک دویست داستان مختلف از مجتهدین شیعه را  از روی کتابهای خودشان برای شما نقل کرده ام ولی برخی از این ماجراها واقعا خیلی خنده دار و مضحک است. مثلا داستان زیر یکی از آنهاست. قبل از پرداختن

بیشتر بخوانید