صائب عریقات برای درمان به اسرائیل منتقل شد

صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین برای درمان به بیمارستانی در اسرائیل منتقل شد. این خبر را روزنامه هارتس منتشر کرده است. داشتم به این فکر میکردم که چرا رهبران فلسطینی ها اینقدر لجباز و خودخواه هستند

بیشتر بخوانید