جمهوری اسلامی از امریکا خواست با معترضان با مهربانی رفتار کند

باور کنید این را من از خودم ننوشته ام. خیال نکنید طنز است. بفرمایید این هم اصل خبر: واقعا اینها در موقع نوشتن این بیانیه خودشان خنده شان نگرفته؟ یا شاید هم این تقصیر ماست که قادر نیستیم شدت و

بیشتر بخوانید