مجتهدی که شاگردانش را بخاطر گریه نکردن تنبیه کرد

آخوند ملازین العابدین سلماسی که از شاگردان برجسته مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم بود نقل کرده که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و غذا می برد.پس از چند روزی درس را تعطیل کرد.

بیشتر بخوانید