مجتهدی که مجتهد دیگر را بخاطر قلیان کشیدن مرتد اعلام کرد

میرزا محمد تقی بن علی محمد نوری مازندرانی از مجتهدین دوره ناصرالدین شاه بود که به اصفهان امده بود و موی دماغ اخوند جنایتکار معروف یعنی سید باقر شفتی شده بود. چیزی نگذشت که میرزا محمد تقی قلیان کشیدن را در ماه رمضان مجاز دانست (ظاهرا چون خودش دودی بود و نمی توانست قلیان نکشد). همین سبب شد تا  سید محمد باقر شفتی در اصفهان او را تفسیق نماید و حکم به ارتداد او را صادر نماید.

بیشتر بخوانید