انتصابات فامیلی در دولت ملی!

۱- غلامحسین مصدق، فرزند، مشاور سیاسی-اداری-مالی مصدق ۲- احمد مصدق، فرزند، معاون وزیر راه ۳- ابوالفتح والاتبار، برادر، نماینده دولت در وزارت دربار ۴- ابوالحسن دیبا، برادر، توزیع کننده مناقصه‌های دولتی ۵- متین دفتری، برادر زاده و داماد، عضو کمیسیون

بیشتر بخوانید