رضا شاه روحت شاد

رضا شاه فقط 12 سال در قدرت بود. البته چند سال اولش درگیر سرکوب تجزیه طلبان در خوزستان و لرستان و دیگر نقاط کشور بود. کشور ویرانه ای بیش نبود. درآمد نداشت. صنعت نفت دست انگلیس بود. رضا شاه چون

بیشتر بخوانید