خاک بر سرت خورشید ساحل!

اسلیپی جو نه کنترل باد معده اش را دارد و نه کنترل دهان و زبانش. همینطور زرت وزرت از بالا و پایین چیزهایی در می کند و مایه خنده همه حتی در جهان شده است. روز گذشته یک خبرنگار پرسید:

بیشتر بخوانید

متلک گویی یک امریکایی به اسلیپی جو

از زمان روی کار آمدن دمکراتها که با همکاری و پشتیبانی مطلق رسانه های چپ صورت گرفت، این رسانه ها از پوشش حقایق و واقعیات جامعه امریکا خودداری می کنند و تمام خبرهای منفی علیه اسلیپی جو را سانسور می

بیشتر بخوانید