کمپرسی و جو امنیتی

از چند روز پیش که کاربران پرشور اینترنتی برای مراسم پنجم دی فراخوان میدادند و وعده سرنگونی رژیم را با آب و تاب میدادند حرفهایی داشتم ولی جرات نکردم به زبان آورم. صبر کردم این موعد برسد و آبها از

بیشتر بخوانید