ماجرای پیدایش نمک از کافور

ابراهیم قبضه کافور را برداشت و بالای کوه ابوقبیس پاشید. خداوند بادی فرستاد و آن قبضه کافور راحیان مغرب و مشرق پراکنده و متفرق گردانید و هر جا که ذره ای از آن کافور افتاد نمک زار شد، پس نمک در طعام ما از ضیافت حضرت ابراهیم است.

بیشتر بخوانید