معنی حکومت از زبان نیچه

کشور (حکومت) یعنی سنگدلترینِ هیولاها. سنگدلانه هم دروغ میگوید؛ و این دروغ از زبانش جاری میشود: من، کشور، مردم هستم. هر چه حکومت میگوید دروغ است. هر چه او دارد دزدی است! فریدریش نیچه در «چنین گفت زرتشت»

بیشتر بخوانید