سنگسار در پاریس!

در روزهایی که شاه از ایران خارج شده و برای اقامت و زندگی از این کشور به آن کشور و از این جزیره به آن جزیره میرفت، یکی از روزنامه نگاران لوموند (ساکن پاریس) به نام فریدون صاحب جمع به جزیره ای که شاه اقامت داشت می رود و با وی مصاحبه ای می کند و مصاحبه در لوموند چاپ میشود.

بیشتر بخوانید