قاضی حسن بابایی (جنایتکاران رژیم )

این جنایتکار که در تصویر میبینید حسن بابایی قاضی و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب سنندج دست کم از سال 78 تاکنون است .او همچنین مستشار شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران نیز هست. حسن بابایی به صدور

بیشتر بخوانید