پس از قتل ساسان نیک نفس اطلاعات سپاه یکی دیگر از طرفداران پادشاهی خواه حامی «تحریم» را در ساری دستگیر کرد!

شاه و پادشاهی خواهان از همان دوران پیش از انقلاب تنها گروهی بودندکه میدانستند پیروزی خمینی و برافتادن نظام پادشاهی برابر با نابودی ایران است. از همان زمانی هم که این حکومت به قدرت رسید، در اولین قدم خون پاک

بیشتر بخوانید