امر جانشینی, انتقال قدرت و “رهبر سازی” در نظام های پساتوتالیتر و ایدئولوژیک

منبع: قدرت بی قدرتان؛ واسلاو هاول – ترجمه و انتشار بنیاد عبدالرحمن برومند

بیشتر بخوانید

آیا ما خواهان تغییر نظام ایم یا اصلاح آن؟ صورت مسئله غلط است!

چگونه میشود به طور جدی دربارۀ اینکه آیا ما خواهان تغییر نظام ایم یا اصلاح آن، بحث کرد؟ صورت مسئله غلط است! در حال حاضر ما نه توان تغییر نظام را داریم و نه اصلاح آن را. ما حتا قادر

بیشتر بخوانید

چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟ سخنرانی مهدی خلجی

داونلود مقاله “قدرت بی قدرتان” از واتسلاو هاول: پنج سال قبل از درگذشت واسلاو هاول، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن شد که سه نوشتۀ او را که به فارسی ترجمه نشده بود به این زبان منتشر کند. این سه نوشته،

بیشتر بخوانید