انسجام فکری و مدیریت مذاکره

بنظر من همه موفقیت غربی ها در ممارست در نظم دهی به تفکر است. گویی مغز را از همه پراکندگی و آشفتگی و شلختگی بیرون می آورند و آنرا اتوکشی و تا می کنند و بصورت مرتب و منظم در جمجمه فرد قرار می دهند.

بیشتر بخوانید