احمدی نژاد به منتسکیو رسید: قانون قرارداد اجتماعی است!

محمود احمدی نژاد دیروز در سخنانی قابل توجه نوعی تسویه حساب فراگیر با تمام ارکان ج.ا. انجام داد (ویدئوی کامل مصاحبه را پایین این پست می یابید). اگر چه من میدانم که خواننده عام ایرانی از پیش یک حکم آماده

بیشتر بخوانید