دروغ قرن (۲)

پس از اشغال ایران و تبعید شدن رضا شاه، کسانی که از رضا شاه ضربه خورده بودند فضا را برای عقده گشایی مناسب می دیدند و هرچیز را مشتمسک بدگویی هایشان از رضا شاه قرار میدادند از جمله همین قرارداد نفتی را.

محمد مصدق در سال 1323 درمجلس از این قرارداد بشدت انتقاد کرد و آنرا محصول دوره دیکتاتوری خواند و امضا کنندگان آنرا نوکر انگلیس و دشمن ملت ایران نامید!

در قسمتهای بعد خواهیم دید که همان شخصی که این قرارداد را ثمره دوره دیکتاتوری می نامید خودش چپونه دربرابر شرکت انگلیسی کیش ومات شد.

بیشتر بخوانید

دروغ قرن (۱)

همه چیز بخوبی پیش میرفت اما کم کم مشکلات نمایان شد. اولین مشکل غارت اموال این شرکت توسط راهزنان در مناطق رامهرمز و بختیاری بود. چون در آن هنگام دولت مرکزی ضعیف بود، خوانین و قلدرها در استانها و مناطق دورتر از مرکز، تابع دولت نبودند و هرکاری که اراده میکردند انجام میدادند. بارها ماشین آلات و امکانات شرکت نفتی را به غارت می بردند و حتی تعدادی از کارکنان انگلیسی و هندی را نیز به گروگان و یا به قتل میرساندند.

بیشتر بخوانید