قلیاندارها چه کسانی بودند؟

ایرانیان هنگام قلیان کشیدن در مجالس، قلیان را دور میگردانند. معمولا در ابتدا میهمان چند پکی به آن میزند و به میهمان ها میدهد. کسی که قلیان کشیده است، با خم کردن سرو ادای کلمه تعارف آنرا به کنار دستی خود رد می کند.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که مجتهد دیگر را بخاطر قلیان کشیدن مرتد اعلام کرد

میرزا محمد تقی بن علی محمد نوری مازندرانی از مجتهدین دوره ناصرالدین شاه بود که به اصفهان امده بود و موی دماغ اخوند جنایتکار معروف یعنی سید باقر شفتی شده بود. چیزی نگذشت که میرزا محمد تقی قلیان کشیدن را در ماه رمضان مجاز دانست (ظاهرا چون خودش دودی بود و نمی توانست قلیان نکشد). همین سبب شد تا  سید محمد باقر شفتی در اصفهان او را تفسیق نماید و حکم به ارتداد او را صادر نماید.

بیشتر بخوانید