دو سال پیش در چنین روزی: ترامپ قمار باز! من خودم به تنهایی در مقابلت می ایستم

«ترامپ قمار باز! من خودم به تنهایی در مقابلت می ایستم. ما ملت، حوادث سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. جنگ را شما شروع می کنید اما ما به پایان می رسانیم، بروید از پیشینیان خود بپرسید. پس ما را تهدید

بیشتر بخوانید