همیاران حکومت تروریستی آخوندی در امریکا(۲)

یکی از یاری دهندگان رژیم پلید آخوندی خانم میدیا بنجامین  Medea Benjamin است. این شخص یکی از نخاله های درب و داغون است که الحق همذات آخوندهای جنایتکار است. این شخص یک موسسه ای درست کرده به نام پینک کد که بخاطر همین موسسه اغلب لباس همرنگ پلنگ صورتی می پوشد!

بیشتر بخوانید