فرمانده سابق سنتکام (CENTCOM) کاندید ریاست پنتاگون در دولت بایدن

ژنرال بازنشسته لوید آستین (Lloyd Austin) کاندیدای اصلی ریاست پنتاگون (معادل وزیر دفاع) در دولت بایدن شد. وی فرمانده سنتکام از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بوده.

بیشتر بخوانید