همه ما رضای بی آرزو هستیم؛ آرزویی نداریم، چون وقت نداریم به آن فکر کنیم!

روزی نیست که در ایران اسلامی خبر خودکشی کودک و یا نوجوانی نا امید از فردا به گوشمان نرسد و چو تیری بر قلبمان فرود نیاید؛ اما اینبار خبر خودکشی یک جوان ۱۸ ساله بیش از دیگرانی که هر روز

بیشتر بخوانید