عاقبت خائنین به ایران و ایرانی؛مترجم خمینی به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد!

محمدعلی‌ هادی نجف آبادی‌٬ مترجم خمینی در پاریس و مذاکره‌کننده ایران با ‎مک‌فارلین در پرونده ایران کُنترا، به اتهام ۱۲ فقره خیانت در امانت به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد. گفتنی

بیشتر بخوانید