متمم دوم قانون اساسی آمریکا (حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه)

آمریکایی‌ها بر این باورند که مسلح بودن شهروندان می‌تواند جلوی خودکامه شدن دولت و شکل‌گیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد بر روی شهروندان را بگیرد

بیشتر بخوانید