یونس اندر دهان ماهی شد

تقدیم به محسن امیر اصلانی ————————- – یونس، یونس، بلند شو یونس یونس چشمانش را به بی حالی گشود و دیوارهای قرمز و لغزنده ای که او را احاطه کرده بود نگریست و سپس با حرکتی ناگهانی به پهلو افتاد

بیشتر بخوانید