داستان یک محاصره نافرجام

از روزگاران قدیم یکی از تاکتیک های جنگی بین دو کشور و یا دو لشگر متخاصم محاصره کردن طرف مقابل بوده است. این تاکتیک از هزاران سال پیش همواره مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم در دنیای کنونی ما

بیشتر بخوانید