حکم مخالفت با حضور روحانیت در مدیریت سیاسی کشور: التقاط

اگر قبول هم نکردند مأیوس نشوید. در غیر این صورت خدای ناکرده به دام لیبرالها و ملی‏گراها و یا چپ و منافقین می‏افتند وگناه این کمتر از التقاط نیست.

بیشتر بخوانید