چرا فکر می کنید رژیم باهوش است؟

نمی دانم تا بحال هئیت های مذهبی رفته اید؟ جلوه های ویژه منحصر بفردی دارند. مخصوصا وقتی می خواهند شام بدهند. یک سفره پهن می کنند از این اتاق تا چند اتاق آنطرفتر. بعد چند نفر می روند وسط سفره می ایستند. حالا تصور کن طرف جورابش هم بوی عرق میده. بعد یکی صدا میزنه: حاج عباس برنج، برنج!

بیشتر بخوانید