مرد همیشه عوضی

برخی از افراد همیشه در سمت عوضی حقایق قرار می گیرند. نمونه اش همین کارمند سابق ناسا فیروز نادری، همکارنایاک و عاشق دمکراتهای فاسد امریکا که همواره عوضی بوده و هیچوقت در سمت مردم ایران قرار نداشت. چند سال پیش

بیشتر بخوانید