ضدعفونى كردن بيمارستان با كندر در قرن ۲۱

باید فقط بگوییم خدا به ملت رحم کند. ببینید چگونه با عنبر نسارا و آیت الکرسی و کندر و اسپند، نظام به جنگ کرونا رفته است. نکته جالب توجه در این چند روز گرفتن کرونای خفیف مسئولان و کرونای کشنده

بیشتر بخوانید