اولین تصویر کاوشگر «ِپرسِوِرِنس»: بقای حیات از اعصار آغازین روی مریخ…

به این ترتیب این میسیون به تمام اهدافش دست یافت: هدف اعلام شده ناسا (طبق معمول از نیم قرن پیش) کشف آثار حیات روی مریخ بود، ضمنا perseverance به معنای «استقامت کردن, اصرار کردن, ایستادگی کردن,…» است… #Perseverance has captured

بیشتر بخوانید

امید امارات در مریخ، ناامیدی ایران در صف روغن نباتی و بنزین

موفقیت این طرح، ساخت و اجرای این پروژه بلندپروازنه در پنجاهمین سالگرد تاسیس کشور امارات متحده عربی دستاوردی بزرگ برای این کشور و مردم آن محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید