بلند کردن تابلوی حقوق بشر برای ایران را باور کنیم یا کارنامه خمینی و مثلث بیق را؟

مستند صادق قطب زاده فرزند انقلاب را وقتی دیدم، دو نکته نظرم را حلب کرد. یکی هنرپیشه فرانسوی که او را «پفیوز» خطاب میکند و دیگر این تابلوی حقوق بشر برای ایران که صادق فطب زاده در دستش گرفته بود

بیشتر بخوانید