فعالان سیاسی خارج از کشور

فعالان سیاسی خارج از کشور ۳ گروه هستند:۱- خود رهبر پندارناز کسانی که در شبکه های اجتماعی به بقیه میگویند “چه کار کنید” تا امثال بنی صدر و مریم رجوی که فرمان “به پا خیزید” و “قیام” میدهند. ۲- خبرنگاران

بیشتر بخوانید

اجرای جمعی و زیبای “سرود زنان برای برابری”

جوانه می زنمبه روی زخم بر تنمفقط به حکم بودنمکه من زنم، زنم، زنم چو هم صدا شویم وپا به پای هم رویم ودست به دست هم دهیم واز ستم رها شویم جهان دیگریبسازیم از برابریبه هم دلی و خواهریجهان

بیشتر بخوانید